Alapító okirat

ALAPÍTÓ OKIRAT
(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Alulírottak, mint alapítók, felismerve a környezetvédelmi célkitűzések fontosságát, azt a tényt, hogy a természetben bekövetkező katasztrófák a jövő generációjának létét veszélyeztetik, a hatékony megelőzés érdekében létrehozzák az

Életminőségért Alapítványt

Az Alapítvány jogi személy, amely céljai megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik.

Az Alapítvány céljai:

Heves és a környező megyék tájai, városai, falvai, hegyi és síkvidéki, erdős és vízparti területei népének igényét fölébreszteni az élet és a környezet minősége, az egészség és a természet védelme, a táj sajátosságának megőrzése iránt. Ennek a szemléletnek a szerves meggyökereztetése oktatás-képzési, táborozási, népszerűsítő és felvilágosító irodalom-alkotó és –terjesztő módszerekkel. Az épített és természeti környezet minőségét és megóvását szolgáló szellemi és anyagi termékek piaci forgalmazása illetve ennek elősegítése az Alapítvány saját gazdálkodása és szakértői tevékenysége útján valamint a gazdálkodását érintő rendelkezésekben meghatározott egyéb módon.

Célja továbbá olyan projektumok kidolgoztatása, melyek az önkormányzatok rendelkezésére bocsájthatók a szennyvíz-elvezetési, hulladék-kezelési, energia-takarékossági, közlekedési, talajvédelmi, mezőgazdasági termékvédelmi (mérgezőanyag-mentesítési), biogazdálkodási problémák megoldásában. Lakóhely-kulturális, településtisztasági és egészséges környezet-teremtési versenyek megszervezése a településeik között, esetenként ösztönző hatású jutalmak odaítélésével és hirdető-, illetve propaganda-tevékenységgel. Energia-takarékossági tanácsadás a lakosság és a vállalkozók részére.

Kiemelkedően közhasznú tevékenység

Az Alapítvány az 1997. évi CLVI.tv.26§ c)9. pont szerinti környezetvédelem megnevezésű közhasznú tevékenységet folytatja.

Az Alapítvány környezetvédelmi közhasznú tevékenysége során az 1990. évi LXV.tv.8.§ (1) bekezdése szerinti, az épített és természeti környezet védelme, továbbá az 1991. évi XX. Tv. 85§ (1) bekezdés b) pontjában rögzített a helyi jelentőségű természeti érték megóvásáról, őrzéséről, fenntartásáról, bemutatásáról, valamint helyreállításáról történő gondoskodás megnevezésű települési önkormányzati, illetőleg az 1990. évi LXV.tv. 70.§ (1) bekezdés c) pontjában rögzített az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos megyei önkormányzati közfeladatot látja el.

Az alapítvány székhelye:

3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky út 9. szám.

Az Alapítvány kuratóriuma telephelyeket illetve fiók-telephelyeket hozhat létre.

Az Alapítvány vagyona:

Az Alapítvány induló vagyona 200.000 Ft (azaz Kettőszázezer forint) melyet a következő alapítók az alábbiak szerint bocsájtanak rendelkezésre:

Heves Megyei Környezetvédők Szövetsége                                    100.000 Ft

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése                                      100.000 Ft

Az Alapítvány nyitott, mind magyar, mind külföldi természetes és jogi személye egyaránt csatlakozhatnak hozzá, valamint csatlakozás nélkül is hozzájárulhatnak az Alapítvány forrásaihoz, illetve tevékenységükkel segíthetik az Alapítvány működését.

Az Alapítványhoz való csatlakozás jelentő felajánlás elfogadásáról a Kuratórium dönt, és csak abban az utasíthatja el a kérelmet, ha a csatlakozó személye vagy a támogatás formája nem alkalmas az alapítványi célok megvalósítására vagy egyéb módon kárt okoz. A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium ülései közötti időszakokban a Kuratórium elnöke, távollétében elnökhelyettese teljes jogkörrel nyilatkozik.

Külföldi csatlakozó, vagy hozzájáruló esetében a Pénzügyminisztérium jóváhagyása szükséges.

Az Alapítványhoz tartozó pénzösszegeket a Kereskedelmi és Hitelbank Egri Fiókjánál kell elhelyezni és kezelni.

Az Alapítvány gazdálkodása:

Saját vagyongyarapítása érdekében az Alapítvány jogosult gyűjtéseket szervezni és gazdálkodó tevékenységet folytatni.

Az alapítványi vagyon felhasználásáról a jelen Alapító Okirat rendelkezései alapján az Alapítvány Kuratóriuma dönt.

A Kuratórium az Alapítvány vagyonából történő támogatás elnyerése érdekében nyilvános pályázatot írhat ki, illetve az Alapítványhoz támogatás elnyerése iránt bárki, aki az Alapítványcéljaival megegyező tevékenységet folytat kérelmet terjeszthet elő.

A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). A színlelt pályázat cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

A pályázatokat és kérelmeket a Kuratórium bírálja el, működési szabályainak megfelelően.

Az alapítványi célok megvalósulása érdekében kifejtett tevékenység költségeit az Alapítvány saját vagyonából fedezi. Az igazolt kiadások kifizethetőségről a Kuratórium, a kuratóriumi ülések közötti időszakokban a Kuratórium elnöke, távollétében elnökhelyettese dönt. Ez utóbbiak döntését utólag a Kuratóriumnak jóvá kell hagynia.

Az Alapítvány vagyona a vagyonból történő kifizetések folytán 100.000 Ft alá nem csökkenthető, ezt meghaladóan azonban az alapítványi vagyon és annak minden hozadéka teljes egészében az Alapítvány céljaira fordítható.

Vállalkozási tevékenység

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Gazdálkodás során elért eredmény

Az Alapítvány a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban

Meghatározott tevékenységére fordítja.

Az Alapítvány függetlensége

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Alapítvány működése:

Az Alapítvány működése során céljai megvalósítása érdekében együttműködik az önkormányzatokkal valamint a hazai és külföldi hasonló célú alapítványokkal.

Az Alapítvány törekszik arra, hogy tevékenységének szervezését nyíltan, széles társadalmi közreműködéssel végezze.

Az Alapítvány kezelője, egyben legfőbb döntéshozó, illetve képviseleti szerve a Kuratórium.

A hét tagú Kuratórium az alábbi személyekből áll:

Koltai Ottó, Eger, Bajcsy-Zsilinszky út 5-7. szám alatti lakos, a Kuratórium elnöke,

dr. Renn Oszkár, Eger, Deák Ferenc u. 10. szám alatti lakos, a Kuratórium elnökhelyettese,

Rittenbacher Ödön, Eger, Szüret u. 39. szám alatti lakos,

Balogh László, Andornaktálya, Kossuth Lajos u. 2/3. szám alatti lakos,

Jakabné Jakab Katalin, Eger, Cifrakapu u. 122. szám alatti lakos,

Dr. Székely Ferenc, Eger, Leányka u. 53. szám alatti lakos,

Bíró József, Eger, Ipolyi Arnold u. 3. szám alatti lakos.

A Kuratórium elnökét, elnökhelyettesét és további öt tagját az alapítók kérik fel.

A Kuratórium, működésének segítésére – többségi döntés alapján – eseti jelleggel külső személyt is felkérhet, akit díjazásban lehet részesíteni.

A Kuratórium működése

A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a Kuratórium elnök helyettese hívja össze az ülés napirendjét tartalmazó írásbeli meghívóval.

A meghívót postai küldeményként, telefaxon, vagy e-mailen kell megküldeni, úgy hogy az elküldés napja és a Kuratóriumi ülés napja között legalább 8 napi időköznek kell eltelnie.

A Kuratórium ülését össze kell hívni, ha azt legalább három kuratóriumi tag szóban, vagy írásban kezdeményezi.

A Kuratórium határozatképes, ha legalább három tagja jelen van. Nem tekinthető az ülés határozatképesnek, ha az alapítók képviselői többségében vannak.

A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke, távollétében az elnökhelyettes vezeti. Az ülés az elnök és az elnökhelyettes együttes távollétében is megtartható, ebben az esetben a jelenlévők szótöbbséggel választanak maguk közül az ülés tartamára elnököt.

A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az ülésen jelenlévő egy Kuratóriumi tag hitelesít.

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással – ha az Alapító Okirat másként nem rendelkezik – a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az Alapítványt a Kuratórium elnöke és elnökhelyettese együttesen vagy önállóan, mindenre kiterjedő teljes jogkörrel képviselik. Felkérés esetén a képviselet együttes vagy önálló voltáról nyilatkoznia kell.

Az Alapítvány nevében Koltai Ottó, a Kuratórium elnöke és Dr. Renn Oszkár, a Kuratórium elnökhelyettese jogosultak aláírásra.

A Kuratórium tagjai tisztségviselők, felelősségükre az 1998 évi VI. törvény rendelkezései irányadóak.

Vezető tisztségviselők összeférhetetlensége

Nem lehet közhasznú szervezet megszűnését követő két évig az Alapítványnál vezető tisztségviselő az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A tisztség ellátása és a tisztségviselő alapítókhoz fűződő viszonya összeférhetetlenséget nem idézhet elő.

Az éves beszámoló jóváhagyásának módja

Az éves beszámolót és a Közhasznúsági jelentést a Kuratórium a Kuratórium működése című pontban szabályozott eljárásban a jelenlévő kuratóriumi tagok legalább kétharmadának szavazatával hagyja jóvá.

Határozatok könyve

A Kuratórium döntését a Határozatok Könyvében kell nyilvántartani oly módon, hogy rögzíteni kell a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, továbbá a döntést támogatók, illetőleg ellenzők számarányát. A Határozatok Könyvébe tett bejegyzéseket egy – a döntés meghozatalakor jelenlévő – kuratóriumi tag hitelesíti.

A Kuratóriumi döntéseinek közlése, nyilvánossága

A Kuratórium döntéseit meghozatalától számított 8 napon belül az érintettekkel írásban kell közölni.

A Kuratórium döntéseit Heves Megyei Önkormányzatának Közlönyében történő közzététellel hozza nyilvánosságra.

Az Alapítvány irataiba való betekintés

Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, így különösen az éves beszámolóba és a közhasznúsági jelentésbe, továbbá a Kuratóriumi ülések jegyzőkönyveibe a Határozatok Könyvébe bárki betekinthet és azokról saját költségén másolatot készíthet.

Az Alapítvány működésének nyilvánossága

Az Alapítvány működése nyilvános. A Kuratórium ülésein bárki részt vehet. Az Alapítvány szolgáltatásai igénybevételének módját, tevékenységének, gazdálkodásának, éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének legfontosabb adatait a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

Záró rendelkezések

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Közhasznú Szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Az Alapítvány határozatlan időre alakul.

Az Alapítvány a törvényben írt okok esetén szűnik meg, így akkor, ha céljának megvalósítására már nem lenne lehetőség vagy megszűnését egyébként elrendelték.

Az alapítvány megszűnésekor végelszámolásnak van helye, a megszűnés az elvállalt illetve a fennálló kötelezettségeket nem érinti. Megszűnésekor az Alapítvány tiszta vagyonát a Kuratóriumnak hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítania.

Az Alapítvány vonatkozásában az itt nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének rendelkezései irányadóak.

Heves Megyei Önkormányzat I. rendű alapító az Alapító Okiratban, illetőleg a Ptk-ban biztosított jogainak gyakorlására maga helyett kijelöli 2008. április 24-i nappal kezdődő hatállyal az Életfa Környezetvédő Szövetség II. rendű alapítót.

Eger, 2009. november 19.

Életfa Környezetvédő Szövetség
az alapítói jogok gyakorlója képviseletében

Bárdos Ferenc
ügyvezető